Gustav ll Adolf (1594 1632)


Gustav II Adolf
Gustav II Adolf

Gustav ll Adolf brukade kallas för Gustav Adolf den store, han var född den 9 december 1594 på Stadsholmen i Stockholm och dog 1632 i slaget vid Lützen, det var en strid mellan katolikerna och protestanterna den 6 november år 1632. Gustav ll Adolf var kung i Sverige år 1611-1632, han var son till Karl Xloch Kristina. Han gifte sig 25 november år 1620 med Maria Eleonora av Brandenburgoch han var far till drottning Kristina. Gustav ll Adolf anses vara en av världshistoriens främsta fältherrar


Gustav II Adolf föddes på Slottet Tre Kronor. Gustav II Adolf fick sitt namn Gustav av sin farfar Gustav Vasa och Adolf fick han från sin morfar.

Gustav II Adolf lade grunden till den svenska stormakten. Genom ingripandet i trettioåriga kriget kom han att få storpolitisk betydelse och är den internationellt mest kända av de svenska kungarna

Gustav II Adolf intresserade sig särskilt för krigsmakten, vilken blev en av sin tids främsta. Under honom blev Sverige ett militariserat samhälle med många soldatutskrivningar och tunga skattebördor. Resultatet var stora militära framgångar. I freden i Stolbova 1617 erhöll Sverige Ingermanland och Kexholms län av Ryssland. Genom stilleståndet i Altmark 1629 erhöll Sverige Livland och flera preussiska städer från Polen. År 1630 ingrep Gustav II Adolf i trettioåriga kriget och tillfogade 1631 den kejserlige fältherren Tilly ett förkrossande nederlag vid Breitenfeld. Gustav II Adolf stupade påföljande år vid Lützen.

Det polska kriget


Det polska kriget varade, med avbrott för några vapenvilor, i tolv år. Målet var att utestänga Polen från Östersjön för att göra havet till ett svenskt innanhav. Genom att kontrollera flodmynningarna skulle Sverige kunna beskatta innanländernas handel.

Denna så kallade östersjöpolitik var den ena av kungens ledande politiska tankar. Den andra, som även fick sitt uttryck i det polska kriget, var strävandet att bidra till lösningen av århundradets stora religiösa frågor. Krigets första skede rörde Livland. Efter att 1617 erövrat Pernau gick Gustav Adolf 1621 över Östers
Gusta II Adolf iförd polsk rock
Gusta II Adolf iförd polsk rock
jön. Striden stod om Livlands huvudstad, det tyska Riga, som fastän det var protestantiskt höll fast vid det katolska Polen. Efter en månads belägring ryckte Gustav Adolf in i staden. Fortsättningen av kriget var inte lika framgångsrikt. Strider varvades med vapenvilor fram till dess att kungen 1625 åter gick över Östersjön och erövrade Dorpat och fullbordade Livlands lösryckande från Polen. Segern i slaget vid Wallhof i Kurland den 7 januari 1626 var bekräftelsen på Sveriges överlägsenhet i dessa trakter. Dünaflodens mynning var nu i svensk besittning, liksom Nevas.